Beiratkozási rend 2016.

Megjelentek a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal illetékességi területén működő általános iskolák felvételi körzetei és az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozás időpontjai. Ezen információkat a “Bővebben”-re kattintva olvashatják el.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvén (továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése alapján meghatározta és közzétette az iskolák felvételi körzetét, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben közzéteszi az iskolai beiratkozás idejét, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejét.

Hajdú-Bihar megye illetékességi területén működő általános iskolák felvételi körzete közzétételre került a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar honlapon.

Beiratkozás az általános iskola 1. évfolyamára: 2016. április 14-20.

A beiratkozás időpontjának meghatározására jogosult szerv: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

A beiratkozás idejét meghatározó döntés ideje: 2016. február 29.

A beiratkozás helyszíne: az általános iskola székhelye, ahová a tanuló felvételt nyert.

Jogorvoslati eljárás:

– Az EMMI rendelet 83. § (3) bekezdése szerint az iskolai felvételről hozott döntést írásba kell foglalni, és a 83. § (1) bekezdése szerint a tanulót, a kiskorú tanuló szülőjét írásban értesíteni kell.

– Az Nkt. 37. § (3) bekezdése b) pontja szerint a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással a szülő kérelmet nyújthat be az általános iskola fenntartójának. Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

– A kérelmet a felvételről vagy annak elutasításáról szóló döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet benyújtani.

– Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a gyermeket, a kiskorú tanulót szülője képviselheti.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában a Berettyóújfalui Tankerület illetékességi területén működő általános iskolákban a beiratkozás ideje:

2015. április 16. (csütörtök) 8:00 – 19:00 óra között
2015. április 15. (péntek) 8:00 – 18:00 óra között

A gyermeket abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, iskolába kell íratni. Ezt akkor is meg kell tenni, ha a gyermek még egy évig az óvodában marad, illetve, ha 2015-ben már a gyermeket beíratták.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
  • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanító igazolás.
  • óvodai szakvélemény
  • tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
  • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (2. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók. (3. számú melléklet)

A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettségüket külföldön teljesítik a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak kötelesek bejelenteni. Ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának kell bejelenteni.

hbm-i_korzeti_iskolak_2016

Hozzászólás